Artikkelit

Ilmastoviisas metsänhoito on tuottavin metsän­käsittely­tapa

Paljon puhutaan hiilinielujen kasvattamisesta ja ilmastoviisaasta metsänhoidosta, mutta mitä ne oikeasti tarkoittavat. Metsät ovat tärkeitä hiilinieluja sitoessaan ilman hiilidioksidista hiiltä puustoon ja kasvillisuuteen. Mitä paremmin metsät kasvavat, sitä parempia hiilinieluja ne ovat. Osaatko sinä arvioida, onko metsä hiilinielu ja miten sen hiilensidontaa voisi parantaa?

Ilmastoviisaus on toimintaa niin, että pystytään vähentämään hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä ja siten hillitsemään ilmastonmuutosta. Ilmastoviisas toiminta metsissä on kokonaisvaltaista metsien kasvusta huolehtimista nyt ja tulevaisuudessa. Metsien kasvusta huolehtimisen lisäksi, on ilmastoviisasta tuottaa puuraaka-ainetta moneen käyttöön korvaamaan fossiilisia raaka-aineita. 

Kun metsänkäsittelytavat pohditaan huolella ja ilmastoviisaasti, se tuo myös omistajalleen tuottoja. Ilmastoviisaus ei kuitenkaan tarkoita luontoarvojen unohtamista puuston kasvua maksimoitaessa. Monimuotoisuuden vaaliminen on osa ilmastoviisautta.

Mitä ilmastoviisas metsänhoito on käytännössä?

Ilmastoviisaassa metsänhoidossa on keskeistä puuston kasvun ja puuston määrän lisääminen sekä maaperästä vapautuvien kasvihuonekaasujen määrän vähentäminen. Mitkään toimenpiteet eivät ole nopeita, vaan ne vaikuttavat metsässä hitaasti ja pitkällä aikavälillä. Mikään toimenpide ei ole yksinään ratkaisu. On osattava löytää kuhunkin metsään sopivimmat ratkaisut erilaisista metsänkäsittelytavoista.

Puuston kasvuun vaikuttaa metsän uudistaminen nopeasti sekä oikea-aikaisesti tehdyt taimikonhoidot ja hoitohakkuut. Kaikissa toimissa on otettava huomioon maaperä, sen ravinteisuus, alueen vesitalous sekä olemassa oleva puusto. Kustannustehokkainta on hoitaa asiat ajallaan. Viivästynyt taimikonhoito tai harvennushakkuut ovat työläämpiä tehdä ja maksavat enemmän.

Liian usein näkee istutuksen jälkeen omilleen jätettyjä metsiä. Lehtipuuvesakko on vallannut kuusen tai männyn taimilta tilaa. Vaikka lehtipuiden olemassaolo on monessa suhteessa hyvä juttu, liian tiheänä kasvava metsä ei kasva kunnolla. Puiden laatu kärsii liian tiheässä. Jos metsässä ei tahdo päästä kulkemaan, hoito on jo myöhässä ja kasvu ei ole niin hyvää kuin se voisi olla.

Kun tuollaisia tiheikköjä lähdetään harventamaan, vaarana on, että riukuuntunut puusto tuhoutuu seuraavan myrskyn tai lumitalven aikana. Liian tiheässä kasvaneessa metsässä myös tuholaiset pääsevät helpommin mellastamaan. Hiilinielut ja eurot katoavat, kun puut ovat nurin tai tuholaisten tappamia.

Metsän käsittelytavat on mietittävä aina kyseiseen metsään parhaiten sopivaksi. Metsää kannattaa pitää mahdollisimman pitkään peitteellisenä. Hyvät siemenpuut ja luontaisesti syntynyt taimiaines kannattaa hyödyntää.

lmastoviisas metsänhoito on ennakointia

Ilmasto muuttuu nyt nopeammin kuin puusukupolvet ehtivät kasvaa. Kuitenkaan puut ja kasvillisuus eivät pysty muuntumaan ja sopeutumaan yhtä nopeasti uudenlaisiin ilmasto-olosuhteisiin. Kasvukaudet on jo pidentyneet, lämpötila on noussut etenkin talvella ja sademäärät ovat kasvaneet. Tämä kehitys etenee ja tuo monenlaisia muutoksia metsien ilmastoon, joista voit lukea tarkemmin Ilmasto-opas.fi -sivustolta.

Ilmaston lämpeneminen tuo haasteita muun muassa siinä, että tuhohyönteiset leviävät entistä pohjoisemmaksi, mutta puusto ei ole ehtinyt parantamaan kestävyyttään niitä vastaan. Toisaalta Suomen ilmasto tulee lähentymään nykyistä Keski-Euroopan ilmastoa, jolloin täällä voi tulevaisuudessa menestyä hyvin vaikkapa tammimetsiköt.

Tämä muuttuva ilmasto on otettava huomioon nyt. Ratkaisuja on pohdittava ajatuksella, miltä kasvupaikka näyttää 50 – 100 vuoden päästä ja millaiset sääolosuhteet silloin vallitsevat.  Uudistetaanko metsiä vanhan kaavan mukaisesti lähes pelkästään kuuselle, vaikka tiedetään kuusen olevan herkempi myrsky- ja hyönteistuhoille? Vai monipuolistetaanko puulajien määrää metsissä, jolloin tuhoriskit pienenevät. Riskien vähentyessä kasvaa todennäköisyys saada hyvinvoivista metsistä tukkipuuta ja metsänomistajalle enemmän tuloja.

Suomen metsien puustomäärä on kasvanut viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana hyvän metsänhoidon ansiosta. Ilmastoviisailla metsänkäsittelyratkaisulla tämä trendi voi jatkua edelleen. Metsänhoito on suunniteltava kokonaisvaltaisesti ja pitkällä tähtäimellä. Nyt tehtävät ratkaisut vaikuttavat metsissä vuosikymmeniä. Millaisena toivot metsien kasvavan lastenlastesi aikana?

Metsänhoitomme on kestävää, ilmastoviisasta ja suunnitelmallista

Meillä on ammattitaitoa ja osaamista ottaa huomioon metsien erilaiset ominaisuudet ja mahdollisuudet ilmastoviisaiden metsänkäsittelyvaihtoehtojen valinnassa. Vaikka aina tavoitteemme on saada taloudellista tuottoa hoitamistamme metsistä, yhdistämme ainutlaatuisella tavalla hiilinielujen ylläpidon ja kasvattamisen, biodiversiteetistä eli monimuotoisuudesta huolehtimisen unohtamatta metsän virkistysarvoja.

Otamme huomioon metsänomistajan arvot ja toiveet metsänhoidolle. Haluamme rakentaa metsien tulevaisuutta kestävällä ja ilmastoviisaalla tavalla. Haluamme tehdä ilmastoviisaan metsänhoidon sinulle mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi. Hyvin ja oikein hoidettu metsä tarjoaa paremman tuoton sekä sinulle, että tuleville metsänomistajapolville.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää toiveistasi ja ilmastoviisaista metsänkäsittelytavoista.