Artikkelit

Mikä on hiilinielu ja miten metsien hiilinielua voi parantaa?

Paljon puhutaan hiilinieluista, hiilensidonnasta ja niiden tärkeydestä sekä siitä, kuinka kompensoidaan
päästöjä istuttamalla puita. Mitä nämä käytännössä oikein tarkoittavat? Ja mitä ne tarkoittavat metsän
kannalta?

Mikä on hiilinielu?

Kasvaessaan puut sitovat ilmasta hiiltä ja kasvattavat biomassaansa. Osa biomassasta on pitkäikäistä
puuainesta, kuten runko ja oksat sekä paksummat pääjuuret. Osa on nopeammin lakastuvia osia, kuten
lehtiä, kuorta tai pienempiä juuria. Hiiltä vapautuu jälleen biomassan hajotessa ja maatuessa sekä
puuaineksen lahotessa.

Silloin, kun hiilensidonta on suurempaa kuin sen vapautuminen, puhutaan hiilinielusta. Tähän lasketaan
alueen kaikki hiilensidonta ja hiilen vapautuminen – oli se sitten peräisin puustosta, muusta kasvillisuudesta
tai maaperästä. Kun metsä toimii hiilinieluna, se poistaa ilmakehästä hiilidioksidia, joka on ilmastoa
lämmittävä kasvihuonekaasu.

Vuonna 2020 Suomen metsät sitoivat hiiltä lähes 28 miljoonaa tonnia CO2-ekv. Samana vuonna Suomen
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt oli lähes 48 miljoonaan tonnia CO2-ekv. Suomen metsien hiilinielut
vastasivat yli puolta Suomen kasvihuonepäästöistä. Päästöjen pienentäminen on enemmän kuin tärkeää.
Samalla voimme olla tekemässä osamme siinä, että Suomen metsien hiilinielut säilyvät ja kasvavat.

Hyvin kasvava metsä on hiilinielu

Juuri uudistettu metsä on hiilen lähde, kun maaperästä vapautuu enemmän hiilidioksidia kuin mitä pienet
taimet ja muu kasvisto sitä pystyvät sitomaan. Parikymmenvuotiaassa taimikossa hiilensidonta ylittää jo
vapautuvan hiilen määrän, jolloin se muuttuu hiilinieluksi. Puut sitovat hiiltä niin kauan kuin ne elävät ja
kasvavat.

Metsä on hiilinielu niin kauan kuin metsän hiilensidonta on isompaa kuin hiilen päästöt. Metsän
hiilensidontakykyyn vaikuttaa moni asia. Maaperään ja ilmasto-olosuhteisiin emme voi vaikuttaa, mutta
metsän kasvuun kyllä. Metsänhoitotoimilla voimme auttaa metsää kasvamaan, kun sieltä poistetaan
huonompilaatuisia yksilöitä ja harvennetaan liian tiheänä kasvavaa puustoa. Kun hyvälaatuisille puille
tehdään sopivasti kasvutilaa, ne pääsevät hyödyntämään paremmin kasvuresursseja: ravinteita, vettä ja
valoa. Hyvin kasvava puusto on kestävämpi myös erilaisia tuhoja vastaan ja kasvaa isommaksi kuin liian
tiheäksi jäänyt hoitamaton metsä.

Metsä on arvokas hiilivarastona

Vanhoissa metsissä kasvu ja hiilensidonta alkavat jossain kohtaa hiipumaan. Hiiltä sitoutuu edelleen
hitaasti, mutta samalla sitä myös vapautuu puuston hitaasti lahotessa. Niin kauan kuin ollaan tasapainossa,
metsä on hyvä hiilivarasto. Mitä isommaksi puut ovat ehtineet kasvamaan, sitä isommasta varastosta on kyse. Metsissä on myös monenlaisia erityiskohteita, esimerkiksi suojelualueet, jotka ovat tärkeitä
hiilivarastoina.

Korjatusta puusta valmistetuissa puutuotteissa hiili säilyy varastoituna niin kauan kuin puutuote on
käytössä. Erittäin hyvä esimerkki on puurakentaminen, jossa puu säilyy rakennuksina kymmeniä vuosia.

Miten metsätalouden toimenpiteillä voidaan vaikuttaa hiilensidontaan ja metsien hiilinieluihin?
Jokainen toimenpide, mikä metsässä tehdään, voidaan tehdä fiksusti hiilensidontaa kasvattaen. Metsää
uudistettaessa tärkeää on hakkuiden jälkeen mahdollisimman nopea metsän uudistaminen käyttäen
jalostettuja taimia tai siemeniä. Oikea-aikaisuus ja hyvä suunnittelu kaikissa metsänhoidon toimenpiteissä
taimikonhoidosta hakkuisiin asti auttavat hiilensidonnan edistämiseen ja hiilinielujen kasvattamiseen.
Hakkuiden suunnittelussa pohditaan mm. lannoituksen käyttämistä, kiertoajan pidentämistä tai erilaisten
metsän peitteellisenä pitävien hakkuutapojen käyttöä. Myös kunnostusojitukset tai erilaiset
ennallistamistoimet voivat tulla kyseeseen. Erityisesti huonotuottoisilla turvemailla toimenpiteitä mietitään
niin, että voidaan säilyttää ja mahdollisesti kasvattaa hiilivarastoja.

Toimenpiteiden suunnittelussa otetaan huomioon isommat kokonaisuudet kuin vain yksittäiset
metsikkökuviot. Maaperällä ja sen kasvuisuudella on merkitystä. Siellä, missä puusto kasvaa nopeasti,
voidaan keskittyä metsien puuntuottoon. Hitaammin kasvavilla alueilla ja erityiskohteissa painotetaan
metsien merkitystä hiilivarastona.

Hoidettu hiilinielu tuottaa laadukasta puuta

Kun metsiä hoidetaan, ne sitovat enemmän hiiltä. Hoitotoimenpiteillä myös parannetaan kasvatettavien
puiden laatua, jolloin niistä voidaan saada enemmän ja parempaa tukkia. Hyvä tukki on arvokasta
laadukkaan sahatavaran raaka-aine. Pitkäaikaisessa käytössä puu säilyy hiilivarastona vuosikymmeniä.
Me haluamme osaltamme varmistaa, että Suomen hiilinielut säilyvät hyvässä kasvussa ja tuottavat
laadukasta tukkipuuta kestävällä tavalla. Istutamme vuosittain tuhansia taimia ja huolehdimme siitä, että
hoidossamme olevia metsiä hoidetaan kestävällä tavalla varmistaen hiilinielujen kasvu.