Artikkelit

Riittääkö puuta kasvavaan kysyntään?

Puun kysyntä muuttuu jatkuvasti. Havupuun puumarkkinat ovat keskellä suurta murrosta. Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin puun tarjonnan kasvu uhkaa globaalisti pysähtyä, samaan aikaan kun kysyntä nousee ympäristöarvojen ja kuluttajatottumusten muutosten kautta voimakkaasti.  

Historiallisesti puu on ollut vuosikymmeniä aliarvostettu materiaali, kun betoni ja teräs ovat lisänneet suosiotaan rakentamisessa ja muovin käyttö sisustuksessa, pakkausmateriaaleissa, leluissa, vaatteissa ja monissa muissa käyttökohteissa. Tämä trendi on nyt kuitenkin pysähtynyt ja puutuotteiden arvostus on globaalisti noussut merkittävästi.  

Rakentamisessa betonin ja teräksen haitallisista ympäristövaikutuksista on tultu tietoisiksi vasta viime vuosina. Molempien valmistus kuluttaa paljon energiaa ja betoniin käytettävästä hiekasta uhkaa syntyä pula jo lähivuosina. Puun terveysvaikutukset niin sisäilman, akustiikan kuin monien muidenkin ominaisuuksien suhteen on tiedostettu laajasti vasta viime vuosina. Rakentamisessa puun kysyntää nostavat voimakkaasti siis niin ympäristötekijät kuin kuluttajamieltymykset. Puu ei ole enää tylsä ja vanhanaikainen rakennusmateriaali, vaan sen roolia ekologisena, kestävänä, terveellisenä ja kauniina materiaalina arvostetaan nykykuluttajien keskuudessa. Kyseessä on pitkäaikainen trendi, jossa olemme vasta aivan alkuvaiheessa. Rakentamiseen käytetään etenkin tukkipuuta, eli tukkipuun kysynnän voidaan olettaa lisääntyvän voimakkaasti. Kysynnän lisääntyessä myös hinnan voidaan olettaa nousevan. Tämä näkyy etenkin hyvin hoidettujen metsätilojen hinnan nousuna. Suomen valtiolla on kunnianhimoiset tavoitteet kasvattaa puun osuutta rakentamisessa. Myös maailmalla on paljon kiinnostusta puurakentamista kohtaan.  

Pakkausmateriaaleissa, vaatteissa ja muissa kodin materiaaleissa kysyntätrendi on vielä huomattavasti rakennuskäyttöä voimakkaampi. Muovista halutaan eroon, sillä sitä ei pidetä terveyden ja ympäristön kannalta kestävänä materiaalina. Vaatteista päätyy merkittävä määrä haitallista mikromuovia vesistöihin ja ympäristöön. Puuvillan viljely kuluttaa paljon vettä, vie peltoalaa ruuan tuotannolta ja siinä käytetään usein voimakkaita kemiallisia torjunta-aineita. Tällä hetkellä on kehitteillä lukuisia teknologioita, joilla puusta saadaan ympäristöystävällisesti erittäin miellyttäviä ja monikäyttöisiä tekstiilejä.

Biotuotteet - kasvava tarve puulle
Lähde Häggblom&Partners

Pakkausmateriaaleissa kehitys on vielä tätäkin nopeampaa. Korona-aika on viimeistään havainnollistanut monelle järkyttävän muovijätteen määrän, joka pakkausmateriaaleista syntyy. Muovin kierrätys ei ole tähän ratkaisu, sillä kierrätettyä muovia ei voida käyttää loputtomiin, koska kierrätysmuovin laatu heikkenee useampien jalostuskertojen myötä.  

Puun kysyntä on siis voimakkaassa ja kiihtyvässä kasvussa, mutta mikä on tilanne tarjonnan suhteen?  

Olemme ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin tilanteessa, jossa näyttää siltä, että puun tarjonta ei pysty vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään. Kuten taulukosta 1 huomataan on Kanadan ja Yhdysvaltojen puuntuotanto kääntynyt laskuun. Kanadan laajojen kuoriaistuhojen ja metsien heikon uudistumisen johdosta Pohjois-Amerikan puuntuotanto on laskenut vuodesta 2003 lähtien.

Taulukko 1. Taulukosta nähdään Kanadan ja Yhdysvaltojen puuntuotanto. Lähde Fao

Euroopassa kaarnakuoriaistuhot toivat puulle laajan tarjontapiikin, kun tuhopuun korjuun lisäksi hakattiin laajoja alueita lisätuhojen estämiseksi. Pitkässä juoksussa metsätuhot kuitenkin vähentävät puuntarjontaa. Ennusteiden mukaan tämä näkyy Euroopassa jo lähivuosina. Euroopan sahateollisuus saattaa päätyä kamppailemaan yhä vähenevästä puun tarjonnasta. Ainoa merkittävä maantieteellinen alue, jossa puun korjuuta pystytään kestävästi lisäämään on Venäjä. Poliittinen epävakaus, pitkät etäisyydet ja maan heikko infrastruktuuri estävät tämän potentiaalin laajamittaisen hyödyntämisen vielä vähintään vuosien ajan. Jotta Venäjälle syntyisi riittävä motivaatio hyödyntää laajamittaisesti näitä arvokkaita käyttämättömiä luonnonvaroja täytyisi puun hintatason nousta ensin pysyvästi useita kymmeniä prosentteja. Tällöinkin prosessi on hidas ja kestää vuosia, jopa vuosikymmeniä, ennen kuin Venäjä pystyy lisäämään puuntuotantoaan merkittävästi. 

Metsä sijoituskohteena

Kirjoittaja Mikael Beck, AARI toimitusjohtaja

Sijoittamisen näkökulmasta arvostan kohteita, jossa korostuu merkittävä reaaliarvo, jonka arvonkehitys on ennustettavaa ja jonka kysyntä ei katoa nopeasti trendien vaihtuessa. Hyvän sijoituskohteen kriteereihin kuuluu myös kysynnän vakaa, nousujohteinen kehitys. Mikäli tähän yhdistyy vielä rajallinen tarjonta, niin voidaan puhua fundamenteiltaan poikkeuksellisen mielenkiintoisesta ja korkean tuottopotentiaalin sijoituskohteesta.  

Kiinnostukseni metsäsijoittamiseen lähti liikkeelle vuonna 2009 finanssikriisin jälkimainingeissa, kun korot tulivat alas ja korkosijoitusten sekä nimellinen että reaalinen tuotto romahtivat. Lähdin liikkeelle puhtaasti ajatuksesta matalan riskin sijoituskohteena. Puu on uusiutuva luonnonvara ja se kasvaa eli tuottaa vuosittain noin 4-5 % reaalisesti, suhdanteista riippumatta. Matalan velkavivun sijoitusstrategialla puuta ei tarvitse myydä yhtä paljon joka vuosi, vaan heikon kysynnän vuosina puun voi jättää kasvamaan korkoa juuret kiinni maassa. Näin merkittävämpiä myyntejä voidaan ajoittaa kovemman kysynnän vuosiin. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että matalan riskin lisäksi metsällä sijoituskohteena saattaisi olla merkittävä tuottopotentiaali myös kestävän ja fundamentteihin perustuvan hinnannousun kautta. Vuonna 2013 ei nimittäin ollut vielä näköpiirissä, että puun kysyntä kasvaisi yhtä ripeästi kuin nyt on ennustettu. Ennen kaikkea en uskaltanut ennustaa, että puun tarjonnan kasvun rajat tulisivat näin nopeasti vastaan. Ilmastonmuutos on uhka, joka täytyy yhteisesti torjua. Joillekin aloille se on kuitenkin mahdollisuus ja vastuullisella metsäsijoittamisella pystyt hidastamaan ilmastonmuutosta, hyötyen samalla taloudellisesti. On kuitenkin erittäin tärkeää ymmärtää koko metsäteollisuuden arvoketju perinpohjaisesti, erityyppisen metsätalouden vaikutus sekä tuottoon että metsän kasvuun ja tätä kautta hiilitaseeseen. Me Coniferilla ja AARIlla yhdistämme tämän alan johtavan osaamisen niin Suomen mittakaavassa kuin globaalisti.  

Ota yhteyttä niin kerromme lisää toiminnastamme ja metsäsi mahdollisuuksista.